Rečnik stručnih izraza

Najvažniji pojmovi
Zvuk je kretanje u elastičnome medijumu. Nastaje promenama pritiska i molekularnim gibanjem unutar materijala. Ako je materijal kruto telo, govorimo o rezonantnom zvuku (u slučaju konstrukcijskih ploča npr. buka od hodanja), a ako se radi o vazduhu, govorimo o zvuku koji se prenosi vazduhom.

Zvuk se širi u nekom medijumu, npr. u vazduhu, kao zvučni talas. Pritom vazdušni molekuli titraju u odnosu na stanje mirovanja i prenose titranje na susedne molekule. Ti mehanički titraji su po fizikalnim zakonitostima povezani s oscilacijama pritiska. Širenje zvučnih talasa odvija se brzinom zvuka koja se razlikuje u raznim medijima.

Zvuk od hodanja: poseban oblik prenosa zvuka, proizvodi se pobudom rezonantnog titranja (npr. hodanjem po ploči) te se dalje prenosi vazduhom.

Buka: pod bukom se podrazumeva sva slušna percepcija koja prouzrokuje smetnju ili šteti zdravlju. Nisu samo glasni šumovi buka, nego i šumovi niskog zvučnog nivoa mogu biti doživljeni kao buka.

Frekvencija: frekvencija je broj titraja u sekundi. Jedinica za frekvenciju je Hertz (Hz). Za zdravo ljudsko uho čujan je frekventni opseg od oko 16 do 16000 Hz. U građevinskoj akustici obuhvaćen je frekventni opseg od 100 do 5000 Hz .

Nivo zvuka: nivo zvuka, ili tačnije nivo zvučnog pritiska, obeležava jačinu šuma i iskazuje se u decibelima (dB).

Slušno područje: osetljivost ljudskog uha zavisi od frekvencije. Uz isti nivo zvuka duboki se tonovi doživljavaju tišima od srednjih oko 1000 Hz. Povišenje nivoa zvuka za 10 dB odgovara kod tonova udvostručenju doživljaja glasnoće. Prema tome, smanjenje za 10 dB doživljava se kao prepolovljenje glasnoće.

Vlastita frekvencija: neki titrajni sistem od pera i mase ima karakterističnu vlastitu frekvenciju (frekvenciju rezonance). Promenom mase ili krutosti pera moguće je uticati na vlastitu frekvenciju. Tako na primer kod plivajuće glazure ploča predstavlja (plošnu) masu a elastični izolacioni sloj pero. Dvoslojni izolacioni sistemi, npr. laki pregradni zidovi sastoje se od pokrivenih ljuski koje deluju kao masa i zatvorenoga vazdušnog jastuka kao pera. U takvim konstrukcijama izolacioni materijal preuzima prigušivanje zvučnih valova koji se prenose kroz šupljinu.

Rezonancija: za nastanak rezonancije karakteristično je da je frekvencija poticajnog titranja podudarna s vlastitom frekvencijom.
 
Štampaj Spakuj u PDF Preporuči