Udarna buka

Na tragu buke od hodanja
Buka od hodanja nastaje hodanjem po podu, kao i udarom predmeta, povlačenjem stolic, radom kućnih aparata, dečjom igrom i dr. Bez izolacije ta se buka raznim zvučnim putevima prenosi u susedne prostorije i percipira kao neprijatnost. Naše potrebe za mirom i udobnošću i neometanim snom zahtevaju dovoljnu, optimalnu zvučnu izolaciju. Buka se često nezavisno od jačine zvuka doživljava kao neugodna. Stoga se isplati jače izolovati nego što to zakonodavac propisuje. Pre svega, za izolaciju mnoštva sitnih šumova koji nas stalno živciraju u svakodnevici.

Izolacija buke od hodanja odnosi se na zvučnu izolaciju plafona i stepenica. Tu za zadovoljavajući akustični kvalitet treba po mogućnosti težiti izolaciji L’nT,w+CI,50-2500 od 40 dB između stanova te 45 dB unutar stana ili porodične kuće.

Opis zvučne izolacije plafona sadrži prikaz normalnog nivoa buke od hodanja, tj. nivoa zvuka koji nastaje udarom normiranog čekića po plafonu u sistemu za merenje u prostoru ispod plafona te se odnosi na 10 m² površine koja upija zvuk. Iz normalnog nivoa zvuka utvrđene zavisno o frekvenciji, upoređenjem s referentnim plafonom normiranim u ISO 717-2 izračunava se jednocifreni pokazatelj, vrednovan normalni nivo buke od hodanja Ln,w.

U novome izdanju norme ISO 717-2 dopunski je utvrđena vrednost usklađivanja CI. Ta vrednost spektralnog usklađivanja može se navesti za frekventni opseg 100-3150 Hz koji je već decenijama utvrđen, kao i za prošireno frekventni opseg 50-3150 Hz odn. 50-2500 Hz; frekventni opseg se tada navodi kao indeks, npr. CI,50-2500. Zbir Ln,w i CI označava linearni nivo buke od hodanja i bolje odgovara vrednovanom nivou buke od hodanja A koji nastaje hodanjem po ploči.
Ploče u stambenim zgradama sastoje se većinom od gole ploče i neke podne obloge. Sama ploča ne raspolaže izolacijom buke od hodanja dovoljnom za stambeni objekt. Tek uz dodatnu izolaciju polaganjem podne obloge može se postići potrebna zvučna izolacija. Stoga je za projektovanje potrebno poznavati zvučnu izolaciju buke od hodanja grube ploče i poboljšanje izolacije buke od hodanja polaganjem podne obloge, te na taj način utvrditi zvučnu izolaciju cele ploče. U tu svrhu se za oba svojstva utvrđuju jednocifreni pokazatelji, ekvivalentna vrednovani normalni nivo buke od hodanja Ln,eq,0,w (masivne) gole ploče i vrednovano smanjenje nivoa buke od hodanja ΔLw. Iz ekvivalentne normalne nivoa buke od hodanja Ln,eq,0,w gole ploče, uz odbitak vrednovanog smanjenja buke od hodanja ΔLw, proizlazi normalni nivo buke od hodanja za celu ploču.
Za ploče od drveta ne može se koristiti vrednovano smanjenje buke od hodanja za podne obloge ΔLw, nego su u novome izdanju norme 717-2 utvrđene posebne veličine za smanjenje buke od hodanja kroz podne obloge i drvene ploče, koje se utvrđuju zasebno (merenjem na normiranoj drvenoj ploči) te jednocifrenim pokazateljima ΔLt,w za izolaciju buke od hodanja na pločama koje počivaju na drvenim gredama i ΔLtv,w za izolaciju buke od hodanja na pločicama koje počivaju na sečimice složenim daskama. U jednom istraživačkom radu utvrđene su osnove za određivanje tih veličina te veličina ΔLt,w i ΔLtv,w za velik broj uobičajenih tipova podnih obloga na drvenim pločama (Lang, 2004).
Izolacija buke od hodanja u zgradi meri se udarom normiranog čekića na jednak način kao i na mernom pultu. Ali, nivo buke ne odnosi se na površinu od 10 m² koja upija zvuk, nego na trajanje odzvanjanja od 0,5 sekundi koje je u praksi u stambenim prostorijama nezavisno od veličine te označava rezultat sa standardnom razinom buke od hodanja L’nT odn. jednocifreni pokazatelj s L’nT,w.
 
Štampaj Spakuj u PDF Preporuči